Garancioni

Garancia, sipas gjykimit të SONNENKRAFT, do të zbatohet me anë të riparimit të objektit të blerjes ose zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara, shkëmbimit ose uljes së çmimit. Pjesët e zëvendësuara do të kalojnë në pronësinë e SONNENKRAFT. Pretendimet e garancisë do të jenë të ekzekutueshme vetëm nëse ato njoftohen me shkrim menjëherë pas zbulimit të defektit – më së voni brenda 5 ditëve të punës.

Për kolektoret (përveç thyerjes së xhamit pas një periudhe prej 6 muajsh dhe aksesorëve të koleksionistit, p.sh. fiksimi, korniza e fletës), SONNENKRAFT ofron një garanci 5-vjeçare për zëvendësimin falas të materialeve të cilat në mënyrë të dukshme nuk arritën të përmbushin kërkesat e standardit EN 12975. Sidoqoftë, SONNENKRAFT nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga stresi mekanik dhe / ose ndryshimet për shkak të ndikimeve të motit. Devijime të vogla të ngjyrave dhe / ose dëmtime sipërfaqësore të cilat nuk kanë asnjë ndikim të rëndësishëm ekonomikisht në kolektorin funksioni gjithashtu do të përjashtohet nga garancia. Përgjegjësia për dëmin e shkaktuar nga forca madhore dhe keqfunksionimet që i atribuohen montimit dhe / ose instalimit të pahijshëm të produkteve do të përjashtohet. SONNENKRAFT nuk pranon asnjë përgjegjësi për kostot e mundshme pasuese.

Për tanket, SONNENKRAFT ofron një garanci 5-vjeçare kundër korrozionit me punë mirëmbajtjeje të zbatuara në mënyrë të demonstrueshme (anoda mbrojtëse në interval prej maksimumi 2 vjet). Sidoqoftë, kjo garanci nuk mbulon depozitat e gëlqeres, korrozioni i shkaktuar nga rryma e zvarritjes ose difuzioni i oksigjenit dhe / ose dëmtimi i shkaktuar nga forca madhore dhe përbërësit e bashkangjitur. Kushtet e mëposhtme formojnë parakushte për garancinë e ofruar nga SONNENKRAFT:

  • Instalimi në përputhje me udhëzimet përkatësisht të vlefshme të montimit nga një kompani e specializuar koncesionare (inxhinier ngrohës ose instalues).
  • Vënia në punë dhe mirëmbajtja e rregullt nga distributori SONNENKRAFT; intervali i mirëmbajtjes maks. 3 vjet (ose 1 vit me sisteme komerciale); dokumentacioni me raportin e provës.

    Për artikujt e tregtisë të shitur nga KIOTO Photovoltaics GmbH, nëse nuk bihet dakord ndryshe shprehimisht me shkrim, kushtet e garancisë së furnizuesi përkatës do të aplikojë, dhe të paktën sidoqoftë periudha e garancisë ligjore prej dy vjetësh sipas 33 933 ABGB [Kodi Civil Austriak].

    Për modulet fotovoltaike nga KIOTO Photovoltaics GmbH zbatohen kushtet e mëposhtme të garancisë:

KIOTO Photovoltaics GmbH garanton se modulet janë pa defekte për një periudhë dymbëdhjetë (12) vjeçare.

Garanci e performancës për vitin e parë nga data e dorëzimit te klienti përmes KIOTO Photovoltaics GmbH fuqinë kulmore * (Pmpp) në

kushtet standarde të provës nuk do të jenë më të ulëta se 97% e fuqisë minimale të pikut (fuqia e pikut min, Pmpp.min) në kontekstin e

tolerancën e performancës siç specifikohet në fletën e informacionit të produktit KIOTO Photovoltaics GmbH në datën e dorëzimit.

Per Glen Dimplex sistemi juaj i instaluar i pompës së nxehtësisë në Dimplex (përfshirë pompat e lidhura, cilindrin, zhytjet * dhe pajisjet e sigurisë) mbulohet nga kushtet e skemës tonë të plotë dy-vjeçare dhe Skemës së Garancisë së punës.Kushtet e Garancisë dy vjeçare

  1. Sistemi duhet të instalohet nga një instalim i trajnuar në Dimplex.
  2. Instalimi duhet të jetojë në rregull me udhëzimet e lëshuara për instalimin e Dimplex.
  3. Sistemi duhet të porositet nga personeli i Dimplex.

Garancia Fronius  zgjat garancinë standarde dy-vjeçare me tre vjet shtesë. Ky model mbulon kostot materiale dhe servisimin dhe tarifat e transportit gjatë gjithë periudhës pesë vjeçare të garancisë, për qetësi totale shpirtërore.

Garancia Effekta -Dy Vvte ne Invertora dhe nje vite ne bateria në rast të një defekti jo të pakonsiderueshëm të mallrave të blera, furnizuesi mund të zgjedhë ose të korrigjojë defektin ose të furnizojë një produkt pa defekte (performanca shtesë) Asnjë përgjegjësi nuk pranohet për dëmin që rezulton nga përdorimi i papërshtatshëm ose i pahijshëm, instalimi i dëmtuar nga porositësi ose një palë e tretë, trajtimi me defekt ose neglizhencë . Për më tepër, furnizuesi nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga pajisjet e papërshtatshme, puna e dëmtuar e ndërtesës, materialet zëvendësuese, ndikimet kimike dhe elektrokimike ose elektrike (për aq sa këto nuk janë faji i furnitorit).